• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012

    • Správa

     o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

     za školský rok 2011/2012

      

                                                                                          

     Podľa vyhlášky MŠ SR 9/2006 Z.z. a metodického usmernenia č.10/2006-R

     a)Základné identifikačné údaje o škole:

      

     Názov školy :                Špeciálna základná škola

     Adresa školy:               Tichá 50, 072 04 Trhovište

     Telefón :                        056/6495292

     Fax:                               056/6495292

     E-mail školy:                skola@spzstrh.edu.sk

     Zriaďovateľ školy:      Krajský školský úrad

     Adresa zriaďovateľa:  Zádielska 1, 041 32 Košice

      

            Vedúci zamestnanci školy s určením funkcie:

      

      

     Meno a priezvisko

     Telefón

     Riaditeľ školy

     Ing. Radoslav Smaržík

     056/6495292

      

     Zástupkyňa riaditeľa školy

     Mgr. Milena Marošiová

     056/6495292

      

      

           Údaje o rade školy:

      

     Predseda RŠ

     Mgr. Košková Amália

     Členovia  RŠ za:

      

     pedagogických zamestnancov

     Mgr. Hrindová Miroslava

     nepedagogických zamestnancov

     Vlčáková Mária

     zástupcovia KŠÚ

     PaedDr. Pavelčák Ján

      

     Ing. Bodnár Ján

      

     PhDr. Behúnová Marianna   

     zástupca rodičov

      Kocaj Miroslav

      

        Poradné orgány školy :

     1. zamestnanecký dôverník
     2. predmetové komisie
     3. metodické združenia

      

     Zamestnanecký dôverník

     Mgr. Vysokaiová Katarína

      

     MZ

     Mgr. Vysokaiová Katarína

     P.r.- 4.roč

     PK

     Mgr. SmaržíkováViera

     spoločenskovedné predmety

     PK

     Mgr. Brinda Ján

     prírodovedné predmety

      

     b)Údaje o počte žiakov školy k 15. septembru 2011:

      

                   Počet všetkých žiakov: 98

     • z toho A variant: 63

                      B variant: 28

                      C variant: 7

      

       Počet všetkých tried :   11 z toho:

                                     Pr. – 4. roč.:          5

                                     5.- 9.roč.:              6

      

     Škola

     Školský rok

     Počet tried

     spolu

     Počet tried v Pr. - 4.roč.

     Počet tried v 5. -9.roč.

     ŠZŠ

     2011/2012

     11

     5

     6

      

     Ročník

     Prípravný r.

     1.

     2.

     3.

     4.

     5.

     6.

     7.

     8.

     9.

     Počet tried v ročníku

     1

     1

     1

     1

     1

     2

     1

     1

     1

     1

                            

      

      

     POČET  ŽIAKOV

     Triedy

     Spolu

     A-variant

     z toho dievčatá

     B-variant

     z toho dievčatá

     C- variant

     Prípr. r.

     8

     8

     5

     0

     0

     0

     1. A

     8

     3

     0

     5

     1

     0

     2. A

     9

     7

     3

     2

     1

     0

     3. A

     8

     5

     2

     3

     2

     0

     4. A

     8

     6

     2

     2

     2

     0

     5. A

     8

     8

     4

     0

     0

     0

     5. B

     7

     0

     0

     5

     2

     2

     6. A

     9

     5

     1

     4

     2

     0

     7. A

     10

     5

     0

     5

     3

     0

     8. A

     10

     10

     6

     0

     0

     0

     9.A

     7

     5

     3

     2

     2

     0

     IVP

     6

     1

     0

     0

     0

     5

     SPOLU

     98

     63

     26

     28

     15

     7

      

     Žiaci so vzdelávacím variantom B sa vzdelávali v triedach so žiakmi so vzdelávacím variantom A.

      

     Údaje o počte žiakov školy k 31. 8. 2012:

      

                   Počet všetkých žiakov: 96

     • z toho A variant:  62

                      B variant:  28                         

                      C variant: 6 /   žiaci sa vzdelávali podľa IVP/

      

       Počet všetkých tried :   11 z toho:        

                                     Pr. – 4. roč.:          5

                                     5.- 9.roč.:              6

      

     Škola

     Školský rok

     Počet tried

     spolu

     Počet tried v Pr. - 4.roč.

     Počet tried v 5. -9.roč.

     ŠZŠ

     2010/2011

     11

     5

     6

      

     Ročník

     Pr.r.

     1.

     2.

     3.

     4.

     5.

     6.

     7.

     8.

     9.

     Počet tried v ročníku

     1

     1

     1

     1

     1

     2

     1

     1

     1

     1

                            

      

     Žiaci so vzdelávacím variantom B sa vzdelávali v triedach so žiakmi so vzdelávacím variantom A.

      

      

     Počet žiakov

     Triedy

     Spolu

     A-variant

     z toho dievčatá

     B-variant

     z toho dievčatá

     C-variant

     Prípr. r.

     8

     8

     5

     0

     0

     0

     1.A

     8

     3

     0

     5

     1

     0

     2.A

     9

     7

     3

     2

     1

     0

     3.A

     8

     5

     2

     3

     2

     0

     4.A

     8

     6

     2

     2

     2

     0

     5.A

     8

     8

     4

     0

     0

     0

     5.B

     6

     0

     0

     5

     2

     1

     6.A

     9

     5

     1

     4

     2

     0

     7.A

     10

     5

     0

     5

     3

     0

     8.A

     10

     10

     6

     0

     0

     0

     9.A

     7

     5

     3

     2

     2

     0

     IVP

     5

     0

     0

     0

     0

     5

     SPOLU

     96

     62

     26

     28

     15

     6

     - z celkového počtu žiakov bolo 91 žiakov s mentálnym postihnutím a 5 žiakov s viacnásobným postihnutím

      

     c) Údaje o počte žiakov :

         -  po dôkladnom diagnostickom vyšetrení  sme prijali do prípravného ročníka osem žiakov

      

     d) Údaje o počte žiakov, ktorí ukončili školskú dochádzku a údaje o úspešnosti  uchádzačov na prijatie:

      

     • počet žiakov 9. ročníka : 7,    z nich neumiestnených: 2
     • počet prijatých na OU: 5

     -    počet končiacich v nižších ročníkoch: 1 ,   z nich neumiestnených: 1

      

     e) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

      

     - hodnotenie prospechu  v šk.r. 2011/2012

      

     Ročník

     Počet žiakov

     Prospeli

     Neprospeli

     Neklasifikovaní

      

      

     počet

     %

     počet

     %

     počet

     %

     Pr. – 9.r.       A - variant

     62

     52

     84

     4

     6

     6

     10

     Pr. – 9. r.      B -variant

     28

     27

     96

     1

     4

     0

     0

     C-variant

     6

     4

     67

     2

     33

     0

     0

     Spolu

     96

     83

     86

     7

     7

     6

     6

      

     - hodnotenie správania

      

     Ročník

     Počet žiakov

     Stupeň 2

     Stupeň 3

     Stupeň 4

     Spolu

     Pr. – 4.

     46

     3

     0

     0

     3

     5. – 9.

     50

     7

     8

     6

     21

     Spolu

     96

     10

     8

     6

     24

      

     - hodnotenie dochádzky

      

      

     Vymeškané hodiny – A-variant

     Trieda

     A-variant

     priemer

     Neospr. h.

     priemer

     SZP *

     priemer

     Pr. r.

     1585

     198

     0

     0

     536

     179

     1.A

     186

     62

     0

     0

     186

     93

     2.A

     754

     108

     0

     0

     598

     150

     3.A

     396

     79

     0

     0

     396

     99

     4.A

     885

     148

     0

     0

     196

     98

     5.A

     1119

     140

     121

     15

     1240

     207

     6.A

     584

     117

     81

     16

     27

     27

     7.A

     273

     55

     67

     13

     261

     65

     8.A

     2556

     256

     621

     62

     1250

     250

     9.A

     103

     21

     39

     8

     103

     21

     Spolu

     8441

     136

     929

     33

     4793

     133

     *  počet vymeškaných hodín žiakov zo soc. znevýhodneného  prostredia

      

      

     Vymeškané hodiny – B variant

     Trieda

     B-variant

     priemer

     Neospr. h.

     priemer

     SZP *

     priemer

     Pr. r.

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     1.A

     498

     100

     13

     3

     379

     126

     2.A

     94

     47

     0

     0

     94

     47

     3.A

     302

     101

     0

     0

     302

     101

     4.A

     330

     165

     55

     26

     100

     100

     5.A

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     5.B

     376

     75

     0

     0

     265

     88

     6.A

     216

     54

     31

     8

     83

     83

     7.A

     402

     80

     22

     4

     376

     94

     8.A

     x

     x

     x

     x

     x

     x

     9.A

     160

     80

     83

     42

     6

     6

     Spolu

     2378

     85

     204

     7

     1605

     89

     *  počet vymeškaných hodín žiakov zo soc. znevýhod. prostredia

      

      

       

     Vymeškané hodiny – C variant

      

     C-variant

     priemer

     Neospr. hod.

     SZP

     IVPa 5.B

     135

     23

     0

     0

     Spolu

     135

     23

     0

     0

      

     Počet vymeškaných hodín spolu za celý školský rok / A variant + B variant + C variant/ :   10 954 hodín – priemer na žiaka 114 hodín, z toho neospravedlnených 1133 hodín.

      

     f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov:

     Učebný plán pre ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím č. CD-2006-477/17104-2:095 zo dňa 22.mája 2006 s účinnosťou od 1.septembra 2006. / pre 4.,8. a 9. ročník /

      Školský vzdelávací program ISCED 1 pre žiakov s ľahkým , stredným, ťažkým a hlbokým stupňom postihnutia / pre žiakov  prípravného, prvého, druhého, tretieho, piateho, šiesteho a siedmeho  ročníka /.

      

     g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov :    

     Pedagogickí zamestnanci školy:                                                                                                             

     • počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a zástupcu : 13
     • počet pedagog. zamestnancov kvalifikovaných    : 9
     • počet pedagog. zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady : 4
     • z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov : 3

     -počet asistentov učiteľa v ŠZŠ : 1

     Nepedagogickí zamestnanci školy:

     - počet nepedagogických zamestnancov : 2

      

     h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov:

     Riadiaci zamestnanci 

     Štúdium PVPZ

     ukončené

     prebieha

     zaradený

     má podanú prihlášku

     áno

     x

     x

     x

     ZRŠ

     áno

     x

     x

     x

      

     Údaje o zaradení pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho vzdelávania:

     • aktualizačné vzdelávanie: 9

      

     i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti :

     Škola dosahuje dobré výsledky vo výtvarných činnostiach a zapájame  sa do rôznych výtvarných súťaží ako napr:

     • zapojili sme sa do celoslovenského výtvarného salónu znevýhodnených detí 2012
     • zapojili sme sa do VII. ročníka výtvarnej súťaže pod názvom Gaňova Tarnava,
     • naši žiaci sa zúčastnili aj VIII. ročníka regionálnej súťažnej prehliadky ZUČ zdravotne postihnutých pod názvom: „Srdce ako dar“, ktoré zorganizovala Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne postihnutých  v Michalovciach pod záštitou predsedu KSK JUDr. Zdenka Trebuľu,
     • zúčastnili sme sa súťaže : „ Najšikovnejšie dievča a najšikovnejší chlapec“,

      

                 Podporujeme aj rozvoj telesnej zdatnosti žiakov a to organizovaním rôznych športových súťaží:

     - futbalové priateľské stretnutie medzi žiakmi ŠZŠ a ZŠ s MŠ Trhovište,

     - priateľské stretnutie v stolnom tenise  medzi žiakmi ZŠ s MŠ a ŠZŠ Trhovište,

     - nohejbalový turnaj, terenný beh žiakov, turnaj vo vybíjanej a prehadzovanej,

     - ľahká atletika v športovom areáli školy- skok do diaľky, hod granátom, hod kriketovou

       loptičkou

     - zúčastnili sme sa stolnotenisového turnaja o pohár riaditeľky školy vo V. Kapušanoch /naši žiaci obhajili prvenstvo o putovný pohár / a minifutbal  v rámci ŠZŠ nášho regiónu / zo zúčastnených piatich škôl sme získali prvé  miesto/.

     Počas školského roka  sme sa zapojili do rôznych podujatí organizovaných školou : MDD,  HK, posedenie pri jedličke, fašiangová zábava, vedomostné súťaže a súťaž v speve SUPERSTAR a rôzne besedy a kvízy z dejepisu, občianskej výchovy, matematiky a pod.

      

     j) Údaje o projektoch:

         V školskom roku 2010/2011 bol školou vypracovaný projekt: „ V živote sa nestratím“ -

     -  na podporu čitateľskej gramotnosti

     - vzdelávací proces sa zmení z tradičného vyučovania na moderné, digitálne, motivujúce

       a zážitkové

      

     k) Výsledky inšpekčnej činnosti:

     V školskom roku 2001/2002 bola vykonaná komplexná inšpekcia a v roku 2002/2003 následná inšpekcia.

      

     l) Priestorové a materiálno-technické podmienky školy:

     • V budove ZŠ s MŠ máme v prenájme 6 tried, dielňu, počítačovú miestnosť, kanceláriu riaditeľa a ekonómky, registratúrne stredisko a 1 zborovňu pre učiteľov,
     • využívanie výpočtovej techniky na škole : Škola má 1 počítačovú učebňu, kde sa nachádza 12 počítačov a interaktívna tabuľa pripojená na internet. Ostatné počítače sú v kanceláriách ekonómky, riaditeľa školy,
     • ďalšie triedy využívame v novej budove ŠZŠ. Ide o 4 triedy, 1 zborovňa pre učiteľov a kabinet pre pomôcky,
     • uskutočnili sme svojpomocné opravy a maľby stien, sokľa  v triedach a na chodbe,
     • zakúpili sme skrine do jednotlivých tried , školské lavice a stoličky a skrinky na prezúvky,
     • nakúpili sme učebné pomôcky pre žiakov vzdelávaných podľa IVP,
     • vybavili sme počítačovú miestnosť šiestimi kusmi počítačov a interaktívnou tabuľou z projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu,
     • pokračujeme vo výstavbou antukového ihriska a doskočiska v novej budove.

      

     m) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy:

     Škola samostatne hospodári s pridelenými finančnými prostriedkami a účtami v Štátnej pokladnici. Účelovo vynakladáme s pridelenými finančnými prostriedkami , ktoré priamo súvisia s plynulým chodom školy.

     Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy:

     September 2011 - December 2011 : 672 €  z toho 472 € mzdy a 174 € odvody

     Január 2012 – Jún 2012 : 1183 € z toho 774 € mzdy a 270 € poistné fondy

     Škola nezískava od rodičov a zákonných zástupcov detí ani od iných právnických osôb žiadne finančné prostriedky. 

      

     n) Ciele,  ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja:

      

     1. Formovať kladný postoj rodičov ku škole, budovať dobrú spoluprácu.

     Vyhodnotenie: - spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni, bola realizovaná formou zasadnutí rodičovského združenia, triednych aktívov ako aj individuálnymi pohovormi triednych učiteľov s rodičmi žiakov

          

     1. Zviditeľniť výsledky školy na verejnosti a tak formovať kladný postoj rodičov ku škole.

     Vyhodnotenie: - zúčastnili sme sa a učinkovali na prehliadke ZUČ v Michalovciach, - -organizovali sme vystúpenia žiakov, kde sme pozvali aj rodičov,                                            -     mimoškolské aktivity

     -  pre širokú verejnosť sme zrealizovali  výstavku prác našich žiakov z PV a VV

      

     1. Pokračovať v obnove materiálno-technického vybavenia školy, aby sa skvalitnil

     celkový výchovno-vzdelávací proces

     Vyhodnotenie: - dokončili sme výstavbu antukového ihriska pre 1.-4. ročník a tak zabezpečili skvalitnenie výučby telesnej výchovy

         -   zakúpili sme nástroje  a materiál na PV – dielňa, kuchynka                    

     1. Zvyšovať kvalifikovanosť učiteľov.

     Vyhodnotenie: učitelia sa zapojili do kontinuálneho vzdelávania  / aktualizačné, inovačné/ v ktorom si rozšírili vedomosti v oblasti súvisiacej s výkonom pedagogickej činnosti a zároveň im za vzdelanie boli pridelené kredity

      

     1. Zamerať sa na rozvoj komunikačných schopností žiakov .

     Vyhodnotenie: rozvíjali sme komunikačnú schopnosť žiakov prostredníctvom nových foriem a metód vzdelávania vo vyučovacom procese. Naučili sme žiakov komunikovať prostredníctvom PC a pracovať s internetom.

      

     1. Výchovný poradca školy úzko spolupracuje s  CPPPaP, CŠPP , detským lekárom a triednymi učiteľmi, psychiatrom a políciou

     Vyhodnotenie : - nápomocný pri výbere profesie

     • besedami  o možnostiach štúdia na OU
     • beseda o voľbe povolania

      

     1. Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu.

     Vyhodnotenie : - organizovali sme besedy a prednášky z projektov Phare zamerané  

                                   na životný štýl rómov, o škodlivosti drog, o škodlivosti fajčenia

                                   -   formou mimoškolských aktivít

                                  - realizovali sme rôzne športové podujatia

                                 - deti sú zapojené do Národného programu prevencie obezity

      

            8.   Zabezpečiť zamestnancom a žiakom školy bezpečné pracovné prostredie v škole.

             Vyhodnotenie: -   učitelia absolvovali školenia BOZP, PO

                                      -   zabezpečili sme dôslednú kontrolu vstupujúcich osôb do školy a jej

                                               uzamykanie

                                            - bola vykonaná previerka BOZ na pracovisku za účasti PZS a technika

                                               BOZP

                                            - pravidelne informujeme žiakov o nebezpečenstve infekčných chorôb a

                                               prevencie

      

            9.  Vo vyučovacom procese väčšiu pozornosť sme venovali výchove k manželstvu a            

                  rodičovstvu.

                  Vyhodnotenie : - využívali sme videokazety z projektu Phare

     • besedy o starostlivosti o dieťa
     • beseda s lekárom na tému rodičovstvo

      

     1. Organizovali sme besedy a prednášky.

     Vyhodnotenie: - predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby ako sú   drogy, násilie, kriminalita, záškoláctvo a šikanovanie – besedy s lekárom, policajtom

      

     1. Väčšiu pozornosť sme venovali žiakom prípravného ročníka.

     Vyhodnotenie: - cieľom je pripraviť žiakov pre adaptačný vstup do školského prostredia, nakoľko neabsolvovali predškolskú výchovu, individuálny prístup zo strany vyučujúceho podľa potrieb žiakov

      

       12.  Veľkú pozornosť sme venovali enviromentálnej výchove, výchove k podpore

                   zdravia a ochrane životného prostredia: - besedy, výtvarné práce,  účelové cvičenia,               

                    didaktické hry,  propagačné materiály

                   - realizujeme projekt Recyklohry                                                                                                 

         

     1. Riešenie profesijnej orientácie žiakov

     Vyhodnotenie : - pravidelnými individuálnymi pohovormi výchovného poradcu

                                  so žiakmi

     • besedami o možnostiach štúdia na odborných učilištiach
     • sprístupnením propagačného materiálu
     • účasť na dňoch otvorených dverí, ktoré organizujú SŠ- Michalovce a Odborné učilište – Trebišov
     • skvalitnenie výstupov vzdelávania pre lepšiu kvalitu života a zaradenie žiaka do spoločnosti
     •  
     • Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
     • využívanie IKT  na vyučovacích hodinách,
     • realizovanie vyučovacích hodín s pomocou interaktívnej tabule,
     • zapájanie sa do rôznych kultúrnych a športových aktivít,
     • realizácia vedomostných a športových súťaží,
     • rešpektovanie individuálnych potrieb jednotlivých žiakov a uplatňovanie individuálneho prístupu,
     • dobrá spolupráca s Obvodným oddelením policajného zboru v Trhovišti,
     • metodická a odborná spolupráca s CŠPP
     • prezentácia žiakov v rámci triedneho a školského kola v prednese poézie a prózy
     • kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je na požadovanej úrovni

     Oblasti v ktorých sú nedostatky:

     • slabá čitateľská gramotnosť,
     • nízka informačná gramotnosť žiakov v práci s IKT,
     • chýbajúca samostatná dielňa, telocvičňa a cvičná kuchynka,
     • nevhodné správanie žiakov,
     • nedostatočná komunikácia a spolupráca s rodičmi,
     • klesajúci záujem rodičov i žiakov o vzdelávanie

      

     1. Úspešnosť prijímania žiakov na ďalšie štúdium :

     - piati žiaci  9. ročníka pokračujú v štúdiu na Spojenej škole internátnej v Michalovciach, ostatní žiaci ukončili povinnú školskú dochádzku na našej škole

        

     Voľnočasové aktivity školy: v školskom roku 2011/2012 pracovalo na škole päť záujmových útvarov , ktoré navštevovalo 60 žiakov a to : -športový I., relaxačný,

      čo dokážem, mixáčik a športový II.

      

     Spolupráca s rodičmi a organizáciami :

     • naďalej upevňovať vzťah učiteľ –žiak -rodič
     • spolupracovať s Úradom soc. vecí a rodiny v Michalovciach a políciou pri riešení otázok záškoláctva
     • spolupracovať s OÚ Trhovište pri riešení novovzniknutých problémov

      

      

     Záver:

           

                    Pomáhať deťom so zdravotným znevýhodnením, aby pociťovali istotu a boli si vedomí toho, že ostatní prijímajú nielen ich samotných, ale aj ich správanie, prejavy a postoje.

                                                                     

       

      

      V Trhovišti  1.7.2012                           Vypracoval : Ing. Radoslav Smaržík

                                                                                                    riaditeľ školy 

      

      

     Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa  31.8.2012

      

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.