• Triedne aktívy

    •  

               Triedny aktív rodičov, konaný dňa 05.09.2013 - 15.30 hod.

     Program: 1. Oboznámenie rodičov s najdôležitejšími úlohami a povinnosťami vyplývajúcimi zo školského poriadku na školský rok 2012/2013

     a) dochádzka na vyučovanie o 7.30 hod.

     b) prezúvanie v šatni - papuče, botasky na TV

     c) rozvrh hodín - prestávky: malá, veľká, koniec vyučovania

     d) stravovanie žiakov (hmotná núdza), evidencia do 7.45 hod.

     e) hygienické potreby - vreckovky, toaletný papier

     f) učebné pomôcky - len v škole - zdarma hmotná núdza

     g) neprítomnosť na vyučovaní (ospravedlnená, neospravedlnená) - lekár, rodičia (ospravedlniť vždy do konca mesiaca - slovník, potvrdenie od lekára)

                  2. Neospravedlnené hodiny

     a) nad 15 hodín mesačne hlásenie na Obecný úrad Trhovište

     b) nad 60 hodín od začiatku školského roka hlásenie na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

                 3. Hodnotenie prospechu a správania žiakov učiteľmi

     a) povinnosti v škole na vyučovaní (úprava zošitov, aktivita, snaha)

     b) dodržiavanie školského poriadku (krádeže, bitka, šikanovanie, vulgárne slová, neospravedlnené hodiny)

                 4. Krúžková činnosť - nepovinné, každý štvrtok po 5. vyučovacej hodine

                 5. Rôzne - diskusia

                 6. Záver

      

               Triedny aktív rodičov, konaný dňa 21.11.2012 - 15.30 hod.

     Program: 1. Oboznámenie rodičov s najdôležitejšími úlohami a povinnosťami vyplývajúcimi zo školského poriadku na školský rok 2012/2013

     a) dochádzka na vyučovanie o 7.30 hod.

     b) stravovanie žiakov (hmotná núdza - evidencia do 7.45 hod.)

     c) hygienické potreby - vreckovky, toaletný papier

     d) učebné pomôcky - len v škole, zdarma hmotná núdza

     e) neprítomnosť na vyučovaní - ospravedlnená, neospravedlnená hodina

     f) hodnotenie školskej dochádzky za I. štvrťrok

     g) postihy pri nepravidelnej školskej dochádzke

     h) postupy pri uvoľňovaní z vyučovacieho procesu

     i) hodnotenie študijných výsledkov za I. štvrťok

                 2. Neospravedlnené hodiny

                 3. Hodnotenie prospechu a správania žiakov

                 4. Rôzne, diskusia

                 5. Záver

      

               Triedny aktív rodičov, konaný dńa 21.01.2013 - 15.30 hod.

     Program: 1. Oboznámenie rodičov s najdôležitejšími úlohami a povinnosťami vyplývajúcimi zo školského poriadku na školský rok 2012/2013

     a) dochádzka na vyučovanie o 7.30 hod.

     b) stravovanie žiakov (hmotná núdza - evidencia do 7.45 hod.)

     c) hygienické potreby - vreckovky, toaletný papier

     d) učebné pomôcky - len v škole, zdarma hmotná núdza

     e) neprítomnosť na vyučovaní - ospravedlnená, neospravedlnená hodina

     f) hodnotenie školskej dochádzky za I. polrok

     g) postihy pri nepravidelnej školskej dochádzke

     h) postupy pri uvoľňovaní z vyučovacieho procesu

     i) hodnotenie študijných výsledkov za I. polrok

     j) znížená známka zo správania za porušovanie školského poriadku

                  2. Neospravedlnené hodiny

                  3. Hodnotenie prospechu a správania žiakov

                  4. Rôzne, diskusia

                  5. Záver

      

              Triedny aktív rodičov, konaný dńa 24.04.2013 - 15.30 hod.

      Program: 1. Oboznámenie rodičov s najdôležitejšími úlohami a povinnosťami vyplývajúcimi zo školského poriadku na školský rok 2012/2013

     a) dochádzka na vyučovanie o 7.30 hod.

     b) stravovanie žiakov (hmotná núdza - evidencia do 7.45 hod.)

     c) hygienické potreby - vreckovky, toaletný papier

     d) učebné pomôcky - len v škole, zdarma hmotná núdza

     e) neprítomnosť na vyučovaní - ospravedlnená, neospravedlnená hodina

     f) hodnotenie školskej dochádzky za III. štvrťrok

     g) postihy pri nepravidelnej školskej dochádzke

     h) postupy pri uvoľňovaní z vyučovacieho procesu

     i) hodnotenie študijných výsledkov za IIII. štvrťrok

     j) znížená známka zo správania za porušovanie školského poriadku

                  2. Neospravedlnené hodiny

                  3. Hodnotenie prospechu a správania žiakov

                  4. Prijímacie pohovory deviatakov na OUI Michalovce, zápis žiakov do školy

                  5. Rôzne, diskusia - spolupráca s detským lekárom, OOPZ Trhovište, OU práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

                  6. Záver