• Profil školy

    •  

               Špeciálna základná škola s elokovanými triedami v Trhovišti je plnoorganizovaná škola so všetkými ročníkmi I. i II. stupńa. Sme samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Naša škola je umiestnená v dvoch objektoch, a to: v prenajatých priestoroch ZŠsMŠ Trhovište a v novej budove ŠZŠ. V prenajatých priestoroch prevádzkujeme sedem tried II. stupńa, jednu triedu I. stupňa, zborovňu, riaditeľňu, kanceláriu, počítačovú miestnosť, dielňu a kuchynku. Využívame aj školské ihrisko a školský pozemok, ktoré patria ZŠsMŠ Trhovište. V druhom objekte ŠZŠ prevádzkujeme štyri triedy I. stupńa, zborovňu, zariadenia pre osobnú hygienu. Škola je umiestenná na ulici, na ktorej sú sústredené najdôležitejšie inštitúcie obce - obecný úrad, polícia, zdravotné stredisko, pošta. V súčasnosti má škola 11 tried a navštevuje ju cca 100 žiakov. Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni ZŠsMŠ Trhovište.   

               Od 1. septembera 2009 uskutočňujeme výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím. Podľa stupńa mentálneho postihnutia vzdelávame žiakov vo variante A (ľahký stupeň MP), vo variante B (stredný stupeň MP) a variante C (ťažký a hlboký stupeń MP). Žiakov prijímame do školy na základe ich zdravotného znevýhodnenia po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno - vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. Prijímanie žiakov do školy - podmienky prijímania žiakov do škôl pre žiakov s MP určuje §7 ods.1-4 vyhlášky č.322/2008 Z.z. o špeciálnych školách. Do našej školy prijímame len žiakov s MP a žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii s preukázateľným stupňom MP.

               Pedagogický princíp školy:

     • výchovno - vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov pre život
     • formovať morálne hodnoty založené na ľudskosti a tolerancii
     • formovať sociálne vzťahy založené na úcte, uznaní, priateľstve 
     • rozvjať osobné záujmy a talent
     • zvýšiť gramotnosť našich žiakov
     • spolupracovať s rodičmi
     • niesť zodpovednosť za svoje činy a konanie

               V škole pracuje trinásť pedagogických zamestnancov, z toho na I. stupni päť a na II. stupni osem učiteľov. Desiati  pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Profesijnú orientáciu zabezpečuje na škole výchovný poradca. Vyučujúcim je nápomocná asistentka učiteľa. Pre jednotlivé výchovné oblasti sú vytvorení koordinátori školy, a to: koordinátor prevencie drogových závislostí, koordinátor informatizácie a koordinátor environmentálnej výchovy. Pedagógovia pôsobia aj ako vedúci záujmových útvarov. Učitelia školy predstavujú stabilizovaný, odborne i pedagogicky kvalifikovaný a profesionálny pedagogický zbor, ktorý má snahu ďalej odborne  a profesijne rásť, využívať možnosti ďalšieho vzdelávania, prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie s cieľom zvyšovať úroveń a kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu.

               Škola využíva možnosti zapojenia sa do týchto projektov:

     • Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách - učitelia sú priebežne zapojení do IKT (2010 - 2011)
     • "V živote sa nestratím" - vzdelávanie pedagógov, inovácia didaktických prostriedkov, inovácia učebných osnov a materiálov, podpora čitateľskej gramotnosti žiakov s digitálnou výučbou (2012 - 2014)
     • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (2014 - ???)

               Aktivity školy:

     • zapájanie sa do prehliadok organizovaných mestom Michalovce - Srdce ako dar
     • školské podujatia: MDD, HK, Posedenie pri jedličke, vedomostné súťaže, výtvarné súťaže, súťaže v speve, športové súťaže
     • regionálne kultúrne a športové podujatia organizované ŠZŠ Veľké Kapušany

                Školu chápeme ako životný priestor, aby sa tu žiaci i pedagógovia cítili čo najpríjemnejšie. Kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, chodieb, školského dvora. Aktualizujeme nástenky a snažíme sa o estetickú výzdobu chodieb. Takéto prostredie prispieva k skvalitneniu vzájomných vzťahov, budovaniu priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi. Pravidelne sa staráme a udržiavame areál školského dvora a ihrísk. Našou snahou je vytvoriť príjemné estetické prostredie, kde vládne priateľská a pokojná atmosféra.